TÜ Teaduskooli 2006/07 õa kursused


TÜ Teaduskooli (TK) eesmärk on anda üldhariduskoolide õpilastele võimalus võimete- ja huvikohase süvendatud aineõpetuse saamiseks valikainete kursuste abil.

Vaba- ja valikainete kursused

Teaduskooli 2006/07 õa kursustele registreerumine on lõppenud.

Kursuste koondtabel (PDF)
Kursuste kirjeldused (HTML ja PDF)
Õppenädalate kalender 2006/07 õa

Pakume eri tasemel kursusi matemaatika, füüsika, keemia, informaatika, bioloogia, geograafia, meditsiini, keeleteaduse (lingvistika) ja filosoofia vallast.

2006/07 õa kursuste nimistus on uued kursused gümnaasiumi õpilastele matemaatikas; humanitaarvaldkonnas on lisandunud rahvaluule ja õpioskuste kursused.

Kursused on ehitatud üles üheaastaste moodulitena, mis annavad õpilastele paindlikud õppimisvõimalused. Valida saab ligi 30 kursuse hulgast.

Õpilastel on võimalus valida kursusi vastavalt oma soovile (loomulikult arvestades jõukohasuse printsiipi ning lähtudes koolikoormusest) ja nendel osalemiseks registreeruda.

Sihtrühm

Eeskätt näeme oma kursuslastena niisuguseid võimekaid õpilasi, kellele ei piisa kodukooli pakutavatest võimalustest oma lemmikalaga tegelemiseks. Koolidele on meie poolt pakutavad kursused heaks võimaluseks andekamatele õpilastele võimete- ja huvikohaste individuaalsete õppekavade koostamiseks.

Õppetöö korraldus

Teaduskooli õppetöö toimub üldjuhul kaugõppe vormis (veebipõhiselt, WebCT keskkonnas, tavaposti ja/või e-posti vahendusel).
Veebipõhiste kursuste puhul on Teil vajalik juurdepääs võrguarvutile. Õppematerjalid, juhendid ja kontrolltestid avaldatakse kursuse veebilehel või WebCT e-õppe keskkonnas.
Teiste kursuste puhul saadetakse õppematerjalid tavaposti teel. Kontrolltööde lahendused tuleb saata Teaduskooli tavaposti või e-posti vahendusel.

Teaduskooli saab õppima asuda sisseastumistööta.
TKs on võimalik õppida individuaalsetel õpilastel ja rühmana (kollektiivõpilasena).
Õppetöö toimub eesti keeles.
TK õppetöö algab üldjuhul 9. oktoobril.

Registreerumine

Teaduskooli 2006/07 õa kursustele registreerumine on lõppenud.

Registreerumisvormil on vajalik täita järgmised väljad:
1) Individuaalse õpilase andmed: ees- ja perenimi, isikukood, kool, maakond (kooli asukoha järgi), klass, õpetaja, telefon, e-post, aadress (kuhu saata tööd): tänav, maja korter, vald, küla/linn, maakond, sihtnumber.
Kollektiivõpilase andmed: rühmavanema (õpilase või õpetaja, kelle nimele saata tööd) isikukood, kool, maakond (kooli asukoha järgi), klass, õpetaja, telefon, e-post, aadress (kuhu saata tööd): tänav, maja korter, vald, küla/linn, maakond, sihtnumber; kollektiivi liikmete ees- ja perenimed.
2) Maksja andmed: (täita vastavalt sellele, kes tasub õppetasu; soovitame konsulteerida koolis oma õpetajaga välja selgitamaks kooli/omavalitsuse võimalusi Teie koolituskulude maksmisel):
* lapsevanema/hooldaja ees- ja perenimi ning isikukood;
* või asutuse (kool/omavalitsus) nimetus;
maksja aadress: tänav, maja korter, vald, küla/linn, maakond, sihtnumber.

Õppetasu maksmine:

Kursusetasu on 2006/07 õa üldjuhul 300.- krooni ühe 2AP-lise ja 150.- krooni 1AP-lise kursuse eest õppeaastas nii individuaalsel kui kollektiivõpilasel.
Koolidel/omavalitsustel on võimalus kursusetasu makstes noorte enesetäiendamist toetada.
Täidetud registreerumisvormi põhjal väljastatakse maksjale 2006/07 õa alguses tavaposti teel arve-maksuteatis, mille alusel toimub tasumine kursus(t)e eest.

Kursuse lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Kursuse individuaalne lõpetaja saab tunnistuse, kus on toodud läbitud kursuse nimetus, teemad ja maht ainepunktides (edaspidi AP) ning hindeliste kursuste puhul ka koondhinne TÜ-s kehtiva hindamissüsteemi järgi (A-E).
Kollektiivõpilased ei saa tunnistust APdega, vaid tõendi osalemise kohta. Õpilane, kes pole õigeaegselt esitanud 2 kontrolltööd järjest, kustutatakse TK nimekirjast.

Info

Aadress: TÜ Teaduskool, Tähe 4-143, 51010 Tartu
Tel: 7 375 581, Faks: 7 375 890
e-post: ttkool@ut.ee


Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool