Ülesandeid1. Teet lõikas ristkülikukujulise paberilehe mööda sirgjoont kaheks osaks. Nii tekkinud ühe osadest lõikas ta jälle mööda sirgjoont kaheks osaks. Mitu nurka ei saanud nii tekkinud kolmel kujundil kokku olla?

A: 8 B: 9 C: 10 D: 11 E: 12

2. Milline roomanumbritega kirjutatud arvudest on suurim?

A: MMDCX B: MMDLV C: CCLXVI D: CCCXXI E: MMDL

3. Kui M – A + T – E = 0, siis A =

A: E – M – T B: M + E – T C: M + T – E D: M + E + T E: T – M – E

4. On 8 ühikruutu, mille üks pool on must ja teine ruuduline ning 8 ühikruutu mille üks pool on valge ja teine triibuline. Millist mustrit ei ole neist 16-st ühikruudust võimalik laduda?

A: B: C: D: E:

5. Ruudu külje pikkus on a cm ja pindala b cm2. Kui a on naturaalarv, siis b ei saa kindlasti olla

A: paarisarv B: paaritu arv C: algarv D: kordarv E: täisarv

6. Ollel oli 4 kotti kommidega. Neist ühes oli 10 kommi ja kolmes ülejäänud igas k kommi. Ta võttis igast kotist 2 kommi ja sõi need ära. Mitu kommi oli pärast seda neljas kotis kokku?

A: 3k + (10 – 4) B: (3k – 2) + 8 C: 3k + 8 D: 3k + 2 E: 3k – 2

7. Ühe risttahukakujulise ehituskivi mõõtmed on 5 x 10 x 20 cm. Mitut sellist kivi on vaja 20 cm paksuse müüri ehitamiseks, kui kivide paigutus müüri eestvaatel on joonisel.


A: 15 B: 19 C: 23 D: 25 E: 27

8. Mis kuu on siis, kui 1. jaanuarist on möödunud 100 päeva?

A: märts B: jaanuar C: detsember D: veebruar E: aprill

9. Kaupluses ripub reklaam: "Ostes kolm pakki Lomino küpsiseid, saate neljanda paki ainult 1.50 eest!". Kalev ostis kokku 8 pakki Lomino küpsiseid ja maksis nende eest 117 krooni. Leia ühe paki normaalhind.

A: 17 krooni B: 18 krooni C: 19 krooni D: 20 krooni E: 21 krooni

10. Millise osa moodustab arv 22 arvust 222?

A: B: C: D: E:

11. Ristküliku pikkus ja laius on mõlemad paarisarv sentimeetreid. Milline järgnevatest ei saa olla selle ristküliku ümbermõõt.

A: 12 cm B: 16 cm C: 24 cm D: 26 cm E: 32 cm

12. Muutujale x saab anda väärtusi, mille korral vastusevariantides antud võrratustest täpselt neli on õiged ja üks vale. Milline neist on sel juhul vale?

A: x < – 3 B: 1–x < 7 C: 3x > –6 D: 2x < 5 E: x + 3 > 0


13. Mitu erinevat võimalust on joonisel oleva kujundi valge osa katmiseks ristkülikutega mõõtmetega 2 x 1?

A: 1 B: 2 C: 4 D: 8 E: 16

14. Ristkülikukujulist paberilehte mõõtmetega m x n volditi joonisel näidatud viisil ja saadi ruut. Leia n, kui on teada, et m + n = 147 cm.

A: 10, 5 cm B: 63 cm C: 75 cm D: 126 cm E: 168 cm


15. Ristkülikus on märgitud nurgad x ja y. Milline järgmistest seostest kehtib alati?

A: x < y B: x = y C: x = 1,5y D: x = 2y E: x = 3y

16.

1 + 3 + 5 + 7 + 5 + 3 + 1 = 32 + 42
Millega on võrdne avaldise
1 + 3 + 5 + … + 2001 + 2003 + 2001 + … + 5 + 3 + 1 väärtus?

A: 10002 + 10012 B: 10012 + 10022
C: 19992 + 20002 D: 20002 + 20012 E: 20012 + 20022


17. Leia küsimärgiga tähistatud nurga suurus.

A: 60o B: 75o C: 85o D: 90o E: 95o

18. Sõnas KÄNGURU vastab igale tähele number (erinevatele tähtedele vastavad erinevad numbrid ning ühesugustele ühesugused).
KÄNGURU + KÄNGURU = a.
Leia arvus a olevate paartute numbrite suurim võimalik arv.

A: 4 B:5 C:6 D: 7 E: 8

19. Viis õpilast arutlesid Känguru võistlusel olnud ülesande vastust.
Liisa: "Õige on variant A või D."
Jüri: "Õige on variant B või E."
Tiina: "Variandid A, B ja C on valed."
Sander: "Õige on variant A."
Rita: "Liisa, Jüri, Tiina ja Sander, te kõik eksisite."
Selgus, et tüdrukud ja poisid eksisid oma ütlemistes võrdse arvu kordi.
Milline vastusevariantidest oli õige vastus?

A: A B: B C: C D: D E: E

20. Erinevatele tähtedele vastavad erinevad numbrid ja ühesugustele ühesugused. Leia tähele U vastava numbri suurim võimalik väärtus.

A: 5 B: 6 C: 7 D: 8 E: 9

21. On kaks ringjoont raadiustega 3 cm ja 2 cm. Nende lõikumisel tekivad pindalaosad P, Q ja R. Pindalaosa P on k·p cm2 ning see on kolm korda suurem kui pindalaosa R. Leia arvu k väärtus.

A: 6,5 B: 7 C: 7,5 D: 8 E: 8,5

22. Leia kui on teada, et arvude x ja y summa on
n (n>1) korda suurem vahest y – x.

A: B: C: D: E:

23. Poiste ja tüdrukute arvude suhe on 5 : 8. Tüdrukuid on 40. Millist seost kasutades saab leida poiste arvu b?

A: B: C: D: E:

24. Seitse linna A, B, C, D, E, F ja G on omavahel ühendatud kahesuunaliste teedega järgmisel viisil.
Esimene tee läheb linnast D läbi linna A linna F.
Teine tee läheb linnast A linna C ning seejärel läbi linna B linna D.
Kolmas tee läheb linnast B linna D läbi linna E.
Neljas tee läheb linnast F linna A läbi linna G.
Viies tee läheb linnast G linna B.
Vähemalt mitu teelõiku tuleb sulgeda, et katkestada kõik ühendused linnade A ja B vahel?

A: 1 B: 2 C: 3 D: 4 E: 5

25. Tahvlile oli kirjutatud 12 järjestikust naturaalarvu, millede aritmeetiline keskmine oli arv A. Tahvlil olnud arvudest suurim ja vähim kustutati. Leia allesjäänud arvude aritmeetiline keskmine.

A: A – 4 B: A – 2 C: A D: A + 2 E: A + 4

26. Paberiformaadi A4 mõõtmed on määratud nii, et pikema külje pikkuse suhe lühema külje pikkusesse jääb samaks kui paber lõigata pooleks mööda sirget, mis läbib pikema külje keskpunkti. Tähistame selle suhte tähega v. Milline võrdus on õige?

A: v = 4 B: v2 = 4 C: v3 = 4 D: v4 = 4 E: v5 = 4

27. Poolringjoone diameeter on AB ja keskpunkt O. Kaarel AB asuvad punktid K ja L, nii, et kaar AK on väiksem kui kaar AL. Nurga LOB suurus on 50o. Nurga KAO suurus on 75o.Leia nurga KLO suurus.

A: 30o B: 40o C: 65o D: 75o E: 100o

28. Täisnurkse kolmnurga ühte kaatetit suurendati 20% võrra ja teist kaatetit vähendati 20% võrra. Mitu protsenti moodustas uue kolmnurga pindala esialgse kolmnurga pindalast?

A: 0% B: 94% C: 96% D: 98% E: 100%


29. Joonisel on korrapärane viisnurk PQRST. Lõigud XP, PR ja RU on korrapärase kuusnurga külgedeks. Leia nurga SRU suurus.

A: 48o B: 54o C: 60o D: 63o E: 72o

30. Kui arv 26 jagada arvuga N, siis jääk on 2. Leia arvu N kõigi võimalike positiivsete väärtuste summa.

A: 21 B: 33 C: 45 D: 57 E: 60


31. Joonisel on ruut 2 x 2 ja ristkülik mõõtmetega 3 x 1. Ruudu üks tipp asub ristküliku küljel ning ristküliku külg on paralleelne ruudu diagonaaliga. Leia värvitud kolmnurga pindala.

A: 0,5 B: 1 C: 1,5 D: 2 E: 2,5


32. Ruudu siseringjoon on ümberringjooneks võrdkülgsele kolmnurgale ning ruudu ümberringjoon on siseringjooneks korrapärasele viisnurgale. Viisnurga ümberringoon on siseringjooneks korrapärasele kuusnurgale jne. kuni viisteistnurga ümberringjoon on siseringjooneks korrapärasele kuusteistnurgale. Mitmeks osaks on jaotatud selle kuusteistnurga sisepiirkond?

A: 232 B: 240 C: 248 D: 264 E: 272


vastused