Esileht
Informaatikaolümpiaadi kodulehekülg ahto.truu@ut.ee

Informaatikaolümpiaadi üldjuhend
2006.-2007. õppeaastaks


Üldsätted

Informaatikaolümpiaadi korraldavad TÜ ja HM vastavalt 20.09.2001 sõlmitud koostöölepingule.

Informaatikaolümpiaadi eemärgid on:

  • avastada programmeerimises võimekaid õpilasi ja arendada nende oskusi;
  • stimuleerida andekaid õpilasi omandama ja täiendama teadmisi programmeerimises;
  • anda õpilastele võimalus võrrelda oma oskusi ja teadmisi eakaaslastega võistlustingimustes;
  • motiveerida õpetajate programmeerimisalast enesetäiendamist ja programmeerimise õpetamist koolides;
  • selgitada välja Eesti võistkond rahvusvahelisteks informaatikaolümpiaadideks.

Informaatikaolümpiaad toimub kolmes voorus: koolivoor, piirkonnavoor ja lõppvoor, mille tulemuste põhjal valib TÜ juures moodustatud informaatikaolümpiaadi þürii (edaspidi þürii) Eesti võistkonna rahvusvahelisteks informaatikavõistlusteks.

Olümpiaadil tuleb lahendada algoritmilise iseloomuga ülesandeid. Võimalikke ülesandetüüpe kirjeldab Lisa 1. Programmeerimisülesannete lahendamise ja lahenduste esitamise tingimusi kirjeldab Lisa 2.

Võistlus toimub (vastavalt voorule) 4- või 5-tunnise praktilise tööna IBM PC tüüpi arvutil. Võistleja poolt valitud töövahendid on võistluse alguseks arvutile paigaldatud. Igale ülesandele tuleb võistluse juhendis määratud viisil esitada ainult üks lahendus. Kaasatoodud andmekandjate ja trükitud materjalide, samuti Interneti (välja arvatud lahenduste esitamise veebiliides) kasutamine võistluse ajal ei ole lubatud. Oma lahendused võib osaleja endale kopeerida pärast võistluse lõppu. Töö ajal ei ole osavõtjal trükkimise võimalust.

Ülesannete tekstid antakse igale võistlejale vastavalt tema soovile kas eesti või vene keeles.

Olümpiaadil peetakse eraldi arvestust algajate ja edasijõudnute rühmas. Esmakordselt olümpiaadil osalejal soovitatakse võistelda algajate rühmas. Lõpuklasside õpilased võivad lõppvoorus osaleda ainult edasijõudnute rühmas. Lõppvoorus algajate rühmas kolme parema hulka tulnud osaleja võib järgmistel hooaegadel võistelda ainult edasijõudnute rühmas. Mistahes voorus edasijõudnute rühmas esimese poole hulka tulnud osaleja võib edaspidi võistelda ainult edasijõudnute rühmas. Ülejäänud osalejad valivad oma rühma ise.

Kõrgkoolidele, mis teevad sisseastumisel soodustusi olümpiaadidel edukalt osalenud õpilastele, esitab þürii edasijõudnute rühmas osalenud abiturientide pingerea.

Informaatikaolümpiaadi materjalide aadress Internetis on http://www.ttkool.ut.ee/comp/.

Koolivoor

Koolivooru korraldab þürii 18. novembril 2006 informaatika- ja matemaatikaõpetajate abiga koolides, kus on võimalus võistlus läbi viia ja selle korraldamiseks avaldatakse soovi.

Korraldamissoovist tuleb teatada mitte hiljem kui 03. novembriks 2006. Võistlust korraldavate koolide nimekirja koos kontaktandmetega avaldab þürii olümpiaadi veebilehel, koolid- ja olympiaadid-listis 06. novembril 2006.

Õpilased, kelle koolis võistlust ei korraldata, võivad osalemissoovi korral võistlusest osa võtta mõnes teises võistlust korraldavas koolis, leppides eelnevalt kokku kohapealse läbiviijaga. Koolivooru ülesanded koostab þürii ja need toimetatakse koolidesse vastavalt kokkuleppele kohapealsete korraldajatega.

Võistlejad esitavad oma lahendused jooksvalt võistluse ajal spetsiaalse veebiliidese vahendusel ja tulemused avaldab þürii hiljemalt 25. novembril 2006 olümpiaadi veebilehel, koolid- ja olympiaadid-listis.

Koolivoorus on ülesannete lahendamiseks aega 4 tundi.

Piirkonnavoor

Piirkonnavooru, mis toimub 16. detsembril 2006, kutsub þürii paremad lahendajad koolivooru tulemuste põhjal.

Piirkonnavooru toimumise täpsed kohad määratakse vastavalt sellest voorust osavõtjate elukohtadele. Täpsema informatsiooni ja kutsed piirkonnavoorus osalejatele saadab þürii maakondade/linnade haridusosakondadesse. Erandina lubatakse piirkonnavoorule ka õpilased, kes mingil mõjuval objektiivsel põhjusel ei saanud koolivoorus osaleda.

Ülesannete koostamine, võistluse läbiviimine ja lahenduste kontrollimine toimub sarnaselt koolivoorule.

Piirkonnavoorus on ülesannete lahendamiseks aega 4 tundi.

Lõppvoor

Olümpiaadi lõppvoor toimub 17.-18. veebruaril 2007 Tartus. Lõppvooru kutsub þürii õpilasi piirkonnavooru ja teiste hooaja jooksul peetud võistluse tulemuste põhjal.

Kõik lõppvooru kutsutud õpilased kindlustatakse tasuta toidu ja vajadusel öömajaga. Sõidukulud ja õpilastega kaasas oleva saatja komandeerimiskulud katab lähetaja.

Lõppvoorus on ülesannete lahendamiseks aega 5 tundi. Olümpiaadi ajakavas on ette nähtud aeg programmide tööga tutvumiseks ja apellatsioonideks. Sel ajal võib osavõtja kopeerida oma programmid ka endale. Protestid lahendab þürii, kelle otsus on lõplik.

Rahvusvahelised võistlused

Olümpiaadi lõppvooru tulemuste põhjal valib þürii kandidaadid Eesti võistkonda Balti Informaatikaolümpiaadile (aprill 2007 Saksamaal) ja Rahvusvahelisele Informaatikaolümpiaadile (august 2007 Horvaatias). Rahvusvahelistest olümpiaadidest võivad osa võtta ka need, kes on selleks ajaks keskkooli lõpetanud. Võistkonna kandidaadid valib þürii töö taseme põhjal mõlema rühma võistlejate hulgast (rahvusvahelised võistlused toimuvad ainult ühes rühmas).

Kandidaatidele korraldab þürii täiendavad õppused ja võistkond valitakse lõplikult rahvusvahelise olümpiaadi tasemele vastavate ülesannetega katsevõistlustel.

Rahvusvahelistel võistlustel on kasutusel ainult Pascal, C ja C++, seetõttu ei pääse rahvusvahelistele võistlustele õpilased, kes lõppvoorus ja valikvõistlustel kirjutavad oma tööd muudes keeltes. Rahvusvahelistel võistlustel ei või Eestit esindada välisriikide kodanikud.

Lisa 1: Ülesannete tüübid

Programmi koostamise ülesanne

Seda tüüpi ülesandes tuleb leida algoritm ja realiseerida selle alusel programm antud andmetöötlusülesande lahendamiseks.

Ülesande püstitus kirjeldab, kust ja millises vormis saab programm oma lähteandmed, millistele küsimustele on vaja nende põhjal vastata ning kuhu ja millises vormis need vastused hindamiseks esitada. Tavaliselt on nii sisendiks kui ka väljundiks kettal olevad tekstifailid.

Seda tüüpi ülesande lahenduseks on mõnes võistlusel kasutada lubatud programmikeeles kirjutatud programm. Lahendust hinnatakse programmi arvutis testimise teel. Kuigi üldjuhul hinnatakse seda tüüpi ülesandes ainult programmi töö tulemusi, jätab þürii endale õiguse ebaausa võistluse kahtluse korral kontrollida ka programmi teksti.

Avatud testandmetega ülesanne

Seda tüüpi ülesandes tuleb leida vastused antud andmetöötlusülesande fikseeritud sisendandmete komplektile.

Ülesande püstitus kirjeldab, millises vormis on esitatud lähteandmed, millistele küsimustele on vaja nende põhjal vastata ning millises vormis need vastused hindamiseks esitada. Ülesande püstitusse kuulub fikseeritud komplekt sisendandmeid.

Seda tüüpi ülesande lahenduseks on nõutud vormis väljundandmed, mis vastavad antud sisendandmetele. Lahendusi hinnatakse väljundandmete kontrollimise teel. Programmi teksti hindamiseks ei esitata. Programmi koostamine pole üldse kohustuslik, kui võistleja suudab ülesande mingil muul moel lahendada.

Programmi testimise ülesanne

Seda tüüpi ülesandes tuleb koostada testimisplaan andmetöötlusülesande lahenduse õigsuse kontrollimiseks.

Ülesande püstitus kirjeldab, millises vormis on esitatud lähteandmed, millistele küsimustele on vaja nende põhjal vastata ning millises vormis need vastused hindamiseks esitada. Ülesande püstitusse võib kuuluda või mitte kuuluda selle andmetöötlusülesande lahendamiseks koostatud programm.

Seda tüüpi ülesande lahenduseks on testandmete komplekt kirjeldatud andmetöötlusülesande lahenduse õigsuse kontrollimiseks. Hindamisel võetakse arvesse koostatud testandmete korrektsust ja täielikkust.

Algoritmi analüüsimise ülesanne

Seda tüüpi ülesandes tuleb analüüsida antud algoritmi.

Ülesanne nõuab etteantud algoritmi ja selle omaduste mõistmist. Ülesande püstitusse kuulub kindlasti analüüsitava algoritmi inimloetav esitus, tavaliselt pseudokeelse programmina. Ülesande püstitusse võib kuuluda või mitte kuuluda selle algoritmi poolt lahendatava ülesande püstitus.

Seda tüüpi ülesande lahenduseks on põhjendatud vastused ülesande püstituses esitatud küsimustele analüüsitava algoritmi omaduste kohta. Hindamisel võetakse arvesse esitatud vastuste õigsust ja nende põhjendatust.

Süsteemianalüüsi ülesanne

Seda tüüpi ülesandes tuleb analüüsida ülesande tekstis kirjeldatud süsteemi.

Ülesanne nõuab etteantud süsteemi ja selle käitumise mõistmist. Ülesande püstitusse kuulub kindlasti analüüsitava süsteemi kirjeldus, tavaliselt süsteemi kuuluvate objektide, nende omaduste ja nendevaheliste seoste loeteluna.

Seda tüüpi ülesande lahenduseks on põhjendatud vastused ülesande püstituses esitatud küsimustele analüüsitava süsteemi omaduste ja selle käitumise kohta. Hindamisel võetakse arvesse esitatud vastuste õigsust ja nende põhjendatust.

Lisa 2: Programmeerimisvahendid

Eesti informaatikaolümpiaadi kõigis voorudes ja lahtistel võistlustel on võistlejatel kindlasti võimalik kasutada keeli C, C++, Pascal, Java ja Python.

Kuna kõigis arvutiklassides pole kõigi vahendite kasutamise võimalust, peab iga võistleja registreerumisel korraldajatega kokku leppima, millist tarkvara ta võistlusel kasutab, ja lahendama kõik ülesanded nende vahendite abil. Võistluse ajal on võimalik kasutada vahendite standardset dokumentatsiooni elektronkujul. Trükitud juhendite olemasolu ei saa korraldajad garanteerida.

Üldjuhul tuleb kõigis voorudes programmid esitada lahendused lähtetekstina, mille þürii testimiseks ise kompileerib.

Võistluse ametlikud kompilaatorid on GCC (C ja C++), FreePascal (Pascal), JDK (Java) ja Pythoni standardinterpretaator. Þürii garanteerib, et kõik võistlusel esitatavad ülesanded on võimalik nende abil täielikult lahendada.

GCC on vabavara, mida saab tasuta aadressilt http://gcc.gnu.org/. GCC standardkomplekti kuulub ainult käsureakompilaator, töökeskkonnana soovitab þürii kasutada Dev-C++ (vabavara, mida saab tasuta aadressilt http://www.bloodshed.net/devcpp.html, graafiline Windows-programm) või DJGPP (vabavara, mida saab tasuta aadressilt http://www.delorie.com/djgpp/, tekstipõhine DOS-programm, sarnane Borland C++ keskkonnaga). Lahenduste testimisel kasutab þürii GCC versiooni 3.4 või uuemat.

FreePascal on vabavara, mida saab tasuta aadressilt http://www.freepascal.org/. FreePascali standardkomplekti kuulub lisaks kompilaatorile ka töökeskkond. Lahenduste testimisel kasutab þürii FreePascali versiooni 2.0 või uuemat.

JDK on kommertstarkvara, mida saab tasuta aadressilt http://java.sun.com/. JDK standardkomplekti kuulub ainult käsureakompilaator, töökeskkonnana soovitab þürii kasutada Eclipse (vabavara, mida saab tasuta aadressilt http://www.eclipse.org/, graafiline multiplatvormne programm). Lahenduste testimisel kasutab þürii JDK versiooni 1.5.0 SE või uuemat.

Python on vabavara, mida saab tasuta aadressilt http://www.python.org/. Pythoni standardkomplekti kuulub ainult käsureainterpretaator, Windowsi töökeskkonna all soovitab þürii kasutada PythonWin keskkonda PyWin32 paketist (vabavara, mida saab tasuta aadressilt http://starship.python.net/crew/mhammond/win32/). Lahenduste testimisel kasutab þürii Pythoni versiooni 2.4 või uuemat.

Kõigi muude keelte ja vahendite kasutamine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel kohapealsete korraldajate ja þüriiga. Vahendi arvutiklassi paigaldamine ja selle kasutamine võistluse ajal tuleb kooskõlastada kohapealse korraldajaga, lahenduse esitamise ja testimise tingimused þüriiga. Eelmistel aastatel on mitteametlikest keeltest kasutusel olnud: BASIC, Perl, PHP, TCL.

Kõigis voorudes esitavad võistlejad oma lahendused jooksvalt võistluse ajal spetsiaalse veebiliidese vahendusel. Ametlikes keeltes kirjutatud lahendused kontrollitakse serveris kohe esitamise järel kompileerimise ja ülesande tekstis toodud näite lahendamise teel. Mitteametlikes keeltes kirjutatud lahenduste kontrollimise võimalust þürii ei taga.


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool